+31 06-12917553 info@toerpunt.nl

Privacyverklaring

Toerpunt, gevestigd aan Westkapelseweg 18 4374BB Zoutelande, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Toerpunt Scooter en Fietsverhuur Zoutelande!

Westkapelseweg 18 4374BB Zoutelande

06-12917553

Jacco Coomans is de Functionaris Gegevensbescherming van Toerpunt Hij/zij is te bereiken via info@toerpunt.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Toerpunt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@toerpunt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Toerpunt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Toerpunt neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Toerpunt) tussen zit. Toerpunt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Toerpunt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Toerpunt verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Toerpunt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@toerpunt.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Toerpunt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Toerpunt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Toerpunt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@toerpunt.nl


Datenschutzerklärung

Toerpunt, ansässig in Westkapelseweg 18, 4374BB Zoutelande, ist verantwortlich für die Verarbeitung personenbezogener Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung dargestellt.

Kontaktdaten:

https://toerpunt.nl/

Westkapelseweg 18, 4374BB Zoutelande
06-12917553

Jacco Coomans ist der Datenschutzbeauftragte von Toerpunt. Er/Sie ist erreichbar unter info@toerpunt.nl

Personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Toerpunt verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten, weil Sie unsere Dienste nutzen und/oder weil Sie uns diese Daten zur Verfügung stellen. Hier finden Sie eine Übersicht über die personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten:

  • Vor- und Nachname
  • Telefonnummer
  • E-Mail-Adresse
  • IP-Adresse
  • Internetbrowser und Gerätetyp

Besondere und/oder sensible personenbezogene Daten, die wir verarbeiten

Toerpunt verarbeitet folgende besondere und/oder sensible personenbezogene Daten von Ihnen:

Unsere Website und/oder unser Dienst hat nicht die Absicht, Daten über Websitebesucher zu sammeln, die jünger als 16 Jahre sind. Es sei denn, sie haben die Erlaubnis von Eltern oder Vormund. Wir können jedoch nicht überprüfen, ob ein Besucher älter als 16 ist. Wir raten Eltern daher, sich an den Online-Aktivitäten ihrer Kinder zu beteiligen, um so zu verhindern, dass Daten über Kinder ohne elterliche Zustimmung gesammelt werden. Wenn Sie überzeugt sind, dass wir ohne diese Zustimmung persönliche Daten über einen Minderjährigen gesammelt haben, kontaktieren Sie uns bitte unter info@toerpunt.nl, dann werden wir diese Informationen löschen.

Zwecke und auf welcher Grundlage wir personenbezogene Daten verarbeiten

Toerpunt verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken:

  • Um Sie anrufen oder Ihnen eine E-Mail senden zu können, falls dies zur Ausführung unserer Dienstleistung notwendig ist

Automatisierte Entscheidungsfindung

Toerpunt trifft auf Basis automatisierter Verarbeitungen Entscheidungen über Angelegenheiten, die (erhebliche) Folgen für Personen haben können. Es handelt sich hierbei um Entscheidungen, die durch Computerprogramme oder -systeme ohne Zwischenkunft eines Menschen (z. B. eines Mitarbeiters von Toerpunt) getroffen werden. Toerpunt verwendet folgende Computerprogramme oder -systeme: #use_explanation

Wie lange wir personenbezogene Daten speichern

Toerpunt speichert Ihre personenbezogenen Daten nicht länger als unbedingt nötig, um die Ziele zu erreichen, für die Ihre Daten gesammelt wurden.

Teilen von personenbezogenen Daten mit Dritten

Toerpunt teilt Ihre personenbezogenen Daten mit verschiedenen Dritten, wenn dies zur Durchführung des Vertrags notwendig ist und um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Mit Unternehmen, die Ihre Daten in unserem Auftrag verarbeiten, schließen wir eine Verarbeitungsvereinbarung ab, um das gleiche Niveau an Sicherheit und Vertraulichkeit Ihrer Daten zu gewährleisten. Toerpunt bleibt verantwortlich für diese Verarbeitungen. Darüber hinaus gibt Toerpunt Ihre personenbezogenen Daten nur mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung an andere Dritte weiter.

Cookies oder vergleichbare Techniken, die wir verwenden

Toerpunt verwendet nur technische, funktionale und analytische Cookies, die Ihre Privatsphäre nicht beeinträchtigen. Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die beim ersten Besuch dieser Website auf Ihrem Computer, Tablet oder Smartphone gespeichert wird. Die Cookies, die wir verwenden, sind notwendig für die technische Funktion der Website und Ihre Benutzerfreundlichkeit. Sie stellen sicher, dass die Website ordnungsgemäß funktioniert und speichern beispielsweise Ihre Voreinstellungen. Darüber hinaus helfen sie uns, unsere Website zu